Regulamin

Art. 1 Definicje

Usługodawca - należy rozumieć właściciela serwisu invMind.com firmę BB IT z siedzibą we Wrocławiu (ul.Samborska 16, 54-615 Wrocław) NIP: 8981874061

Administrator Aplikacji – osoba zajmująca się zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadająca za jego prawidłowe działanie.

Moderator - osoba posiadająca dostęp do narzędzi technicznych, zarządzania treścią oraz kontami uczestników na poziomie wyższym niż zwykli uczestnicy

Baza danych - jest to zbiór danych Użytkowników gromadzonych i administrowanych przez Firmę BB IT. Baza danych powstaje na podstawie danych rejestracyjnych Użytkowników serwisów należących do Firmy BB IT udostępnionych w domenie Firmy BB IT

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę lub pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach niniejszego Regulaminu.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Firmy BB IT może być publikowany w Serwisie w zakładce „OFERTA”.

Serwis/y – oznaczają zorganizowane platformy podłączone do sieci Internet stworzone przez Firmę BB IT umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Firmę BB IT lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet udostępnione w domenie Firmy BB IT.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Umowa – jest to umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu. Każde wejście na strony Serwisu jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Art. 2 Informacje ogólna

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Firmy BB IT i Użytkowników. Ponadto określa zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, a także zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną

Art. 3 Dane osobowe i polityka prywatności

Firma BB IT, jako Administrator danych osobowych Portalu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. BB IT z wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w razie naruszenia praw, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu Firmy BB IT mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Firmy BB IT zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Portalu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Firmy BB IT i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Art. 4 Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z Portalu

Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i możliwy w pełnym zakresie po dokonaniu rejestracji i założeniu konta w Serwisie, przy pomocy formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie Firmy BB IT.
Rejestracja w Serwisie oraz założenie konta Użytkownika są bezpłatne.
Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
- Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym,
- Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie,
- Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
- Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
- Jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z Serwisu, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może zachować dane Użytkownika w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail), połączenie z siecią Internet, przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej lub Firefox w wersji 1.x i wyższej lub Opera w wersji 7.x i wyższej, akceptacja przez przeglądarkę internetową plików ‘cookies’, które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Pliki ‘cookies’ są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania ‘cookies’ jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową i nie usuwanie ich z dysku twardego komputera.

Art. 5 Zobowiązania i odpowiedzialność właściciela

Firma BB IT zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej, jakości świadczonych usług. Firma BB IT nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Firma BB IT nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

Firma BB IT nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.

Firma BB IT zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Firmy BB IT bądź innych Osób.

Firma BB IT nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.

Firma BB IT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Firma BB IT zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.

Firma BB IT ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Art. 6 Rozwiązanie umowy

Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, Umowa może zostać rozwiązana przez Firmę BB IT poprzez zablokowanie Konta w sytuacji: naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Firmy BB IT, umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Firma BB IT może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

Firma BB IT zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem. W przypadku zablokowania Konta przez Firma BB IT, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Firmy BB IT

Art. 7 Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Firmie BB IT Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Firmę BB IT w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Firma BB IT zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Firma BB IT zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

Firma BB IT pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Portalu. Firma BB IT nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji

Art. 8 Przepisy końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem – należy wpisać adres WWW serwisu Firma BB IT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Firma BB IT poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Firma BB IT. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Firmą BB IT, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Firmą BB IT przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.